A B O U T    U S

asas

 บริษัท ซีเอ็ม. แอร์ แอนด์ ซีเอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด 

เป็นบริษัทฯ ที่แยกตัวออกมาจาก หจก. เชียงใหม่แอร์เซอร์วิส จำกัด เดิมก่อตั้งและเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันได้แยกสาขาจดทะเบียนใหม่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตั้งอยู่เลขที่ 505/19 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

   บริษัทฯ ดำเนินกิจการทางด้านการบริการให้คำปรึกษา, การออกแบบ ติดตั้งตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานที่พักอาศัยโรงแรมทั้งงานระบบภายในและภายนอกอาคารและระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ลิฟท์และระบบปรับอากาศและระบายอากาศทุกชนิด

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการลูกค้าให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับอากาศให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเน้นถึงเรื่องของทางด้านมาตราฐานสากลตรงตามหลักวิศวกรรม

   รับทำงานก่อสร้างงานโครงการต่างๆและทั้งยังเป็นศูนย์บริการด้านงานติดตั้งให้บริการและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกชนิดรวมถึงงานออกแบบและให้คำปรึกษา ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546 โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบปรับอากาศกำกับดูแล และดำเนินงานระดับบริหารจำนวนกว่า 10 คน

วิสัยทัศน์

พัฒนาประสิทธิภาพ  ก้าวทันเทคโนโลยี  เชี่ยวชาญรู้ดีระบบปรับอากาศ