งานติดตั้งระบบปรับอากาศ VRV ยี่ห้อ Fujitsu โรงพยาบาลลำปาง อาคารทันตกรรม