งานติดตั้งระบบปรับอากาศ DVM โรงเรียนนานาชาติ ห้องสมุด