งานติดตั้งระบบปรับอากาศ DVM ยี่ห้อ SAMSUNG งานโรงพยาบาลลำปาง อาคารเวชภัณฑ์